Woordenlijst

Woordenlijst

Akte van Overlijden
Dit is een authentieke akte die wordt opgemaakt door een ambtenaar van de burgerlijke stand aan de hand van een door een arts afgegeven schriftelijke verklaring van overlijden.

Boedelbegeleiding
Het praktisch begeleiden van nabestaanden van een overledene waarbij werk en zorgen uit handen worden genomen. Dit kan advies zijn, maar ook het deels of volledig overnemen van de werkzaamheden.

Codicil
Een codicil is een document waarin u bepaalt wie er bepaalde inboedelgoederen, sieraden of kleding krijgt na uw overlijden. Hierin kunt u ook uw uitvaartwensen vastleggen.
Een codicil is géén alternatief voor een testament en is een  wilsbeschikking die niet door de notaris is gemaakt.
Een codicil moet voldoen aan de volgende voorwaarden:
Het moet handgeschreven zijn, voorzien zijn van een datum èn een handtekening.

Donorregister
In het Donorregister kunt u vastleggen of u uw organen na uw overlijden wel of niet beschikbaar stelt voor transplantatie. U kunt er ook voor kiezen uw nabestaanden of één specifieke persoon te laten beslissen na uw overlijden. U kunt uw beslissing vastleggen met het donorformulier. Dit kan online of per post.

Executeur (voorheen de executeur-testamentair)
Degene die door de overledene (erflater) is aangewezen om de erfenis af te wikkelen.

Erfbelasting (voorheen successierechten)
De belasting die iemand moet betalen vanwege het erfdeel dat hij of zij heeft aanvaard.

Erfenis
Het totaal aan bezittingen en schulden dat iemand na zijn of haar overlijden achterlaat

Euthanasieverklaring
Dit is een schriftelijke verklaring waarmee iemand precies aangeeft onder welke omstandigheden hij of zij graag zou willen dat een arts bij hem of haar euthanasie toepast. Voor meer informatie zie www.nvve.nl

Legaat
Een specifiek onderdeel van een nalatenschap (geld, auto, verzameling, meubelen, sieraden) voor en specifiek persoon.

Levenstestament
In uw levenstestament wijst u één of meerdere personen aan die u onvoorwaardelijk vertrouwt. U geeft in dit testament aan hen een volmacht om uw wensen op medisch gebied kenbaar te maken en om goede zorg te organiseren. Daarnaast geeft u volmacht om uw vermogen te beheren, waarbij u uitgebreide instructies kunt geven over de wijze waarop dit dient te gebeuren.

Mediation
Een vorm van conflictoplossing waarbij personen die in een conflict zijn betrokken, proberen onder leiding van een neutrale derde (mediator) tot een oplossing te komen.

Nalatenschap
Het totaal aan bezittingen en schulden dat iemand na zijn of haar overlijden achterlaat.

Successierechten
Zie erfbelasting

Testament
Dit is een schriftelijke, wettelijke beschikking waarbij iemand verklaart wat er na zijn of haar dood moet gebeuren. Een testament dient door een notaris te worden opgesteld.

Verklaring van Erfrecht
Een verklaring van erfrecht is een door een notaris opgemaakte verklaring waarin staat vermeld wie de erfgenamen zijn. De notaris maakt deze verklaring aan de hand van de door hem verzamelde gegevens. Daartoe behoort in elk geval het bericht van het Centraal Testament Register (CTR) of er wel of geen testament is. Daarnaast raadpleegt de notaris het bevolkingsregister. Om deze redenen kan het enkele dagen tot soms wel enkele maanden duren (als er veel erfgenamen zijn of als deze moeilijk te vinden zijn) voordat de notaris een verklaring van erfrecht kan afgeven.

Verklaring van Executele
Een verklaring van executele is een door de notaris opgemaakte verklaring waarin staat wie de executeur van een bepaalde nalatenschap is en wat zijn of haar bevoegdheden zijn.

Volmacht (notarieel)
Met een notariële volmacht verleent een persoon, de volmachtgever, een andere persoon, de gemachtigde, de bevoegdheid om in zijn of haar plaats en namens hem of haar iets te doen.

Wilsbeschikking
En regeling die iemand maakt om te bepalen wat er na zijn of haar overlijden moet gebeuren.

Wilsverklaring
Voorbeelden van wilsverklaringen zijn: euthanasieverklaring een behandelverbod of een niet-reanimeren verklaring.